FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo:
Designation
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Section:
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
cao@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9858071111
Photo:
Designation
उपसचिब (शिक्षा)
Section:
शिक्षा युवा तथा खेलकुद
Email:
education@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9858054660
Photo:
Designation
लेखा अधिकृत
Section:
आर्थिक प्रशासन शाखा
Email:
account@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9858071112
Photo:
Designation
शाखा अधिकृत
Section:
हाल अध्ययन बिदामा
Email:
bimallpaudell@gmail.com
Phone:
9841142010
Photo:
Designation
अधिकृत छेठौ
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
Phone:
9843649155
Photo:
Designation
शाखा अधिकृत
Section:
योजना तथा अनुगमन शाखा
Email:
olikhadga2041@gmail.com
Phone:
9858071118
Photo:
Designation
अन्तरिक लेखा परिक्षक
Section:
लेखा परिक्षण शाखा
Email:
revenu@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9849963910
Photo:
Designation
शाखा अधिकृत
Section:
कृषि शाखा
Email:
lalbahadurkhadka740@gmail.com
Phone:
9848080740
Photo:
Designation
सि.अ.हे.व.अधिकृत
Section:
स्वास्थ्य शाखा
Email:
kcghanshyam2022@gmail.com
Phone:
9844820255
Photo:
Designation
इन्जिनियर
Section:
प्राविधिक
Email:
Phone:
९८५११९५८९८
Photo:
Designation
सि.अ.हे.व.अधिकृत
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
hhtiwari05@gmail.com
Phone:
9858021774
Photo:
Designation
सि.अ.हे.व.अधिकृत
Section:
डउढाकला स्वास्थ्य चौकी प्रमुख
Email:
devkotahumnath@gmail.com
Phone:
9848070023
Photo:
Designation
बिद्यालय निरिक्षक
Section:
शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
Email:
education@bansgadhimun.gov.np
Phone:
९८४८०७३९०२
Photo:
Designation
रोजगार संयोजक
Section:
रोजगार शाखा
Email:
pmep@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9843700804
Photo:
Designation
सूचना प्रबिधि शाखा
Section:
सूचना अधिकारी, सूचना प्रविधि शाखा, सामाजिक सुरक्षा शाखा, कम्प्यूटर शाखा, घटना दर्ता शाखा,
Email:
kp@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9768241111
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
जिन्सी
Email:
store@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9858029711
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
वडा सचिब ७ नं वडा कार्यालय
Email:
ward7@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9848370810
Photo:
Designation
लेखापाल
Section:
आर्थिक प्रशासन शाखा
Email:
account@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9848356263
Photo:
Designation
ना.सु
Section:
वडा सचिब २ नं वडा कार्यालय
Email:
ward2@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9858081404
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
वडा सचिब ६ नं वडा कार्यालय
Email:
bansgadhimun2@gmail.com
Phone:
9858081406
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
वडा सचिब ५ नं वडा कार्यालय
Email:
ward5@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9858081125
Photo:
Designation
अधिकृत छेठौ
Section:
पशु सेवा शाखा (ला.पो.डे.डे.)
Email:
Phone:
९८५८०२६३३०
Photo:
Designation
पशु स्वास्थ्य प्राविधिक
Section:
पशु सेवा शाखा
Email:
livestock@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9848430216
Photo:
Designation
ना.प.से.प्रा.
Section:
पशु सेवा शाखा
Email:
livestock@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9869890568
Photo:
Designation
कृषि अधिकृत
Section:
कृषि विकास शाखा
Email:
asmitaoli111@gmail.com
Phone:
9860165427
Photo:
Designation
असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर
Section:
पूर्वाधार विकास शाखा
Email:
shahilokbahadur@gmail.com
Phone:
9858040110
Photo:
Designation
प्रा.स
Section:
कृषि विकास शाखा (हाल अध्ययन बिदामा)
Email:
bikashupadhaya143@gmail.com
Phone:
9844877854
Photo:
Designation
ना.सु
Section:
स्थानीय भुमि इकाइ
Email:
bansgadhimun1@gmail.com
Phone:
9866404021
Photo:
Designation
Sub Engineer
Section:
प्राविधिक शाखा
Email:
Phone:
9844827342
Photo:
Designation
असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर
Section:
प्राविधिक शाखा
Email:
inboxmedinesh@gmail.com
Phone:
9848223794
Photo:
Designation
एम आई एस अपरेटर
Section:
सेवा ईकाइ
Email:
janukasapkota220@gmail.com
Phone:
9848087909
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
महिला तथा बालबालिक शाखा (सहायक महिला विकास निरिक्षक)
Email:
thapayashoda21@gmail.com
Phone:
9843772702
Photo:
Designation
असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर
Section:
प्राविधिक
Email:
khadkatekraj31@gmail.com
Phone:
9869250429
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
महिला तथा बालबालिका शाखा
Email:
lakshyakc@gmail.com
Phone:
9866703945
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
वडा सचिब ३ नं वडा कार्यालय
Email:
ward3@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9858081406
Photo:
Designation
असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर
Section:
प्राविधिक
Email:
Phone:
9848202514
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
वडा सचिब ८ नं वडा कार्यालय
Email:
bansgadhimun8@gmail.com
Phone:
9864909574
Photo:
Designation
कार्यालय सहयोगी
Section:
कार्यालय सहयोगी
Email:
Phone:
९८४८१३५३३४
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
Email:
ward6@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9802551769
Photo:
Designation
उद्धम विकास सहजकर्ता
Section:
उद्धम विकास शाखा
Email:
medpa@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9848059013
Photo:
Designation
ना.प्रा.स
Section:
कृषि
Email:
chaudharyraju010@gmail.com
Phone:
९८६८०७७२८४
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
ना प्रा स ( कृषि बिकास शाखा )
Email:
Sirjanarasa98@gmail.com
Phone:
9869743248
Photo:
Designation
अमिन
Section:
प्राविधिक
Email:
se.harigodiya@gmail.com
Phone:
9848219544
Photo:
Designation
ल्याब असिस्टेन्ट
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
deepb.thapamagar@gamil.com
Phone:
9848025510
Photo:
Designation
नायब पशु सेवा प्राविधिक
Section:
पशु सेवा केन्द्र डेउढाकला
Email:
krisnadhakal8989@gmail.com
Phone:
9848171474
Photo:
Designation
अमिन
Section:
प्राविधिक
Email:
olichetan0003@gmail.com
Phone:
९८४८०२७३३६
Photo:
Designation
ल्याब असिस्टेन्ट
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
manojkumartharu013@gmail.com
Phone:
9869836367
Photo:
Designation
सामुदायिक मेलमिलाप संयोजक
Section:
Email:
Phone:
Photo:
Designation
अ.हे.व
Section:
बाँसगढी नगर अस्पताल
Email:
Phone:
9848027221
Photo:
Designation
हे.अ.
Section:
बेलवा स्वास्थ्य चौकी
Email:
tarasinghtharu@gmail.com
Phone:
9844878249 / 9747156398
Photo:
Designation
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
Section:
Email:
revenue@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9868163223
Photo:
Designation
सामुदायिक मेलमिलाप संयोजक
Section:
४ नं वडा कार्यालय
Email:
Phone:
9848031652
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
Phone:
9868652779
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
alesamjhana0@gmail.com
Phone:
9844821146
Photo:
Designation
अ.हे.व
Section:
आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र बठुवा
Email:
lalbirkumar17@gmail.com
Phone:
9848359401
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
स्वास्थ्य शाखा
Email:
girijanaki34@gmail.com
Phone:
9868024591
Photo:
Designation
अ.हे.व
Section:
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र थुमुनी
Email:
Phone:
9868657668
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र बठुवा
Email:
Phone:
9868820082
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
paudelasmita45@gmail.com
Phone:
9848266734
Photo:
Designation
जन स्वास्थ्य निरिक्षक
Section:
स्वास्थ्य शाखा
Email:
kulbdrbista99@gmail.com
Phone:
9858024860
Photo:
Designation
सामाजिक परिचालक
Section:
Email:
Phone:
9841786151
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
nimasubedi226@gmail.com
Phone:
9848045597
Photo:
Designation
अ.हे.व
Section:
डेउढाकला स्वास्थ्य चौकी
Email:
Phone:
9864867394
Photo:
Designation
सामाजिक परिचालक
Section:
3 नं वडा कार्यालय
Email:
Phone:
9867094656
Photo:
Designation
हे.अ.
Section:
आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र ककौरा
Email:
sarojpoudel11001@gmail.com
Phone:
9848221128
Photo:
Designation
हे.अ.
Section:
आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र माछागढ
Email:
kram73144@gmail.com
Phone:
9866716214
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र माछागढ
Email:
anjilathapa456@gmail.com
Phone:
9844827482
Photo:
Designation
जन स्वास्थ्य निरिक्षक
Section:
हाल अध्ययन बिदामा
Email:
Phone:
9868296450
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
डेउढाकला स्वास्थ्य चौकी (सि अ न मी )
Email:
Phone:
9848271967
Photo:
Designation
अ.हे.व
Section:
डेउढाकला स्वास्थ्य चौकी (सि अ हे ब)
Email:
chaudharisagram@gmail.com
Phone:
9844888326
Photo:
Designation
अ.न.मि
Section:
डेउढाकला स्वास्थ्य चौकी
Email:
Phone:
9848173918
Photo:
Designation
हे.अ.
Section:
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
Email:
health@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9848022604
Photo:
Designation
हे.अ.
Section:
बेलवा स्वास्थ्य चौकी
Email:
balchy879@gmail.com
Phone:
9858072307
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
ल्याब असिस्टेन्ट (डेउढाकला स्वास्थ्य चौकी)
Email:
Phone:
9849677879
Photo:
Designation
सामाजिक परिचालक
Section:
९ नं वडा
Email:
Phone:
9848187101
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
ल्याब असिस्टेन्ट नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
Phone:
9866641439
Photo:
Designation
अ.हे.व
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
Phone:
9848026119
Photo:
Designation
अ.हे.व
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
Phone:
9866719029
Photo:
Designation
सामाजिक परिचालक
Section:
बहुक्षेत्रीय पोषण स्वयमसेवक
Email:
Phone:
9848254191
Photo:
Designation
स्वीपर
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
Phone:
9800508453
Photo:
Designation
का.स.
Section:
कृषि विकास शाखा
Email:
Phone:
9868110668
Photo:
Designation
कार्यालय सहयोगी
Section:
बाँसगढी नगरपालिका
Email:
Phone:
9868340256
Photo:
Designation
का.स.
Section:
कार्यालय सहयोगी वडा नं ७
Email:
ward7@bansgadhimun.gov.np
Phone:
9825511023
Photo:
Designation
का.स.
Section:
डेउढाकला स्वास्थ्य चौकी
Email:
Phone:
9814593788
Photo:
Designation
का.स.
Section:
आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र बठुवा
Email:
Chandarabhandari076@gmail.com
Phone:
9864785654
Photo:
Designation
स्वीपर
Section:
डेउढाकला स्वास्थ्य चौकी
Email:
Phone:
9812555420
Photo:
Designation
सवारी चालक
Section:
दमकल चालक
Email:
Phone:
9802551779
Photo:
Designation
हल्का सवारी चालक
Section:
अग्नि नियन्त्रक
Email:
Phone:
9808012501
Photo:
Designation
सवारी चालक
Section:
अग्नि नियन्त्रक
Email:
Phone:
9866726841
Photo:
Designation
सवारी चालक
Section:
एम्बुलेन्स चालक
Email:
Phone:
9812417073
Photo:
Designation
सवारी चालक
Section:
Email:
Phone:
98480527499
Photo:
Designation
सवारी चालक
Section:
हल्का सवारी चालक
Email:
Phone:
९८४८०१३५६०
Photo:
Designation
सवारी चालक
Section:
Email:
Phone:
9815520672
Photo:
Designation
का.स.
Section:
Email:
Phone:
9868078469
Photo:
Designation
कार्यालय सहयोगी
Section:
कार्यालय सहयोगी वडा नं
Email:
ward2@bansgadhimun.gov.np
Phone:
९७४८०२४०७९
Photo:
Designation
कार्यालय सहयोगी
Section:
कार्यालय सहयोगी
Email:
Phone:
9848110159
Photo:
Designation
कार्यालय सहयोगी
Section:
नगर अस्पताल बाँसगढी
Email:
Phone:
Photo:
Designation
स्वीपर
Section:
सफाई कर्मचारी
Email:
Phone:
Photo:
Designation
स्वीपर
Section:
सफाई कर्मचारी
Email:
Phone:
Photo:
Designation
स्वीपर
Section:
सफाई कर्मचारी
Email:
Phone:
Photo:
Designation
सवारी चालक
Section:
ब्याक हो लोडर अपरेटर
Email:
Phone:
९८१२४८१००३
Photo:
Designation
का.स.
Section:
कार्यालय सहयोगी
Email:
Phone:
९८६६७२३१०५
Photo:
Designation
स्वीपर
Section:
सफाई कर्मचारी
Email:
Phone: