" सुन्दर, हरियाली र सफा सहर, समृद्द र समुन्नत बाँसगढी नगर"

बाँसगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयवाट स‌चालित हुने योजना

महत्वपूर्ण लिंकहरु

अा‌.व. २०७४/०७५ मा बाँसगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयवाट स‌ंचालित हुने योजना