" सुन्दर, हरियाली र सफा सहर, समृद्द र समुन्नत बाँसगढी नगर"

बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४

महत्वपूर्ण लिंकहरु

बाँसगढी नगरपालिकाको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयक