" सुन्दर, हरियाली र सफा सहर, समृद्द र समुन्नत बाँसगढी नगर"

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बार्षिक अाय व्यय विवरण

महत्वपूर्ण लिंकहरु

नगर सभाको बैठकमा २०७४ साल भाद्र १५ गते  नगर उप प्रमुख श्री शुष्मा चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ कोबजेट बक्तब्य

Supporting Documents: